Политика за защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни описва необходимостта и начина на обработка на личните данни, предоставени от дарителите на нашата платформа с адрес www.threewomen.bg, начинът, по който те са защитени и съхранявани и правата на собствениците на лични данни спрямо тях. Личните данни на всеки човек са неприкосновени и ние се задължаваме да не използваме предоставените ни данни без съгласието на техния носител. Обработването на личните данни ще се осъществява винаги в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, както и всеки друг приложим нормативен акт в сферата на защитата на личните данни.

Фондация „Три жени“ отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация за Администратора на лични данни

 • Наименование Фондация „Три жени“
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кракра“ 18
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1504, ул. „Шипка“ 23
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1504, ул. „Шипка“ 23
 • E-mail: office@threewomen.bg
 • Телефон.: +359 885 999 766, +359 888 700 636

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 • Наименование: Фондация „Три жени“
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кракра“ 18
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1504, ул. „Шипка“ 23
 • Телефон: +359 885 999 766, +359 888 700 636
 • Email: office@threewomen.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 • Даряване за кампании;
 • Участие в кампании,
 • Писане на коментари и съобщения.

За да можете да извършваме нашата дейност, ние имаме нужда да събираме и обработваме определена информация за вас. В зависимост от вида на използваните на услуги, това може да включва:

 • Име и електронна поща

При необходимост в случай на организиране на временни целеви кампании е възможно да бъдат събирани допълнително:

 • Потребителско име, адрес и телефон.

В определени случаи, е възможно също така да ни предоставите специални категории лични данни по смисъла на Регламента (известни още като „чувствителни“ данни), отнасящи се до Вас и / или трети лица, като например данни за здравословно състояние (напр. снимки, данни от медицински епикризи, амбулаторни листове, подробности за използвани медикаменти, копие от решение за подпомагане / отказ от подпомагане от държавни социални фондове и други дарителски организации). Такива данни се предоставят доброволно, с цел защита на обществения интерес, който изисква възможност за удостоверяване на действителната нужда на лицата, в чиято полза кампаниите се създават. Тези данни не се предоставят на трети лица, освен в случаите на необходимост от разгласяването на точно определени данни за целите на съответната кампания. Данни, чието разгласяване не е строго необходимо за целите на кампания, а се обработват единствено за целите на удостоверяване от страна на „Три жени“ на фактите около кампанията, не се публикуват никъде и се ползват с повишена защита с оглед предприеманите спрямо тях технически и организационни мерки.

С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от “Три жени”, дарителите изрично се съгласяват, че “Threewomen.bg” има право да обработва личните им данни, предоставени при ползване на услугите.

“Threewomen.bg” събира и обработва личните данни за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • провеждане на кампания;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на услуга;

“Threewomen.bg” следва следните принципи при обработката на личните данни:

 • законност и добросъвестност;
 • точна определеност на целите на обработката;
 • съотносимост с целите на обработката;
 • точност и актуалност
 • съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

“Threewomen.bg” не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

Срок на съхранение на личните Ви данни

„Три жени“ съхранява лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на съответната кампания. След изтичането на този срок, “Threewomen.bg” полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„Три жени“ ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора или друго.

„Три жени“ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Три жени“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

„Три жени“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от „Три жени“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

„Три жени“ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Три жени“  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Threewomen.bg, които се отнасят до вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Threewomen.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, ние ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Сайтът Threewomen.bg не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.